åŸ?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 模具制造厂¡©åŠ å·¥ä¸­å¸¸è§å‡ ä¸ªé—®é¢˜ï¼Œç«çƒ­æ”¶è—ï¼?- 宁波镇海正鹏模具åŽ?/title> <meta name="360-site-verification" content="eaf7f8a0ca3decedbeb0d4358ddf0394" /> <meta name="keywords" content="熟妇的荡欲视频" /> <link type="text/css" href="/template/NEST700014/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/NEST700014/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <script src="/template/NEST700014/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/NEST700014/js/foucsbox.js"></script> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.jungbonara.com/"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.jungbonara.com/"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </head> <body id="oit3u7" > <div style='display:none'><q id='94ILpe'></q><tt id='94ILpe'><dd id='94ILpe'><noscript id='94ILpe'><dl id='94ILpe'><i id='94ILpe'></i><dd id='94ILpe'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='94ILpe'></tr><td id='94ILpe'></td><q id='94ILpe'></q><dd id='94ILpe'></dd><div id='94ILpe'><button id='94ILpe'><tfoot id='94ILpe'><i id='94ILpe'><dl id='94ILpe'><i id='94ILpe'><strike id='94ILpe'><dt id='94ILpe'></dt></strike></i></dl></i><pre id='94ILpe'></pre></tfoot><u id='94ILpe'></u><small id='94ILpe'></small></button><tr id='94ILpe'></tr></div><strike id='94ILpe'></strike><label id='94ILpe'></label><button id='94ILpe'></button><optgroup id='94ILpe'></optgroup><dd id='94ILpe'></dd><sup id='94ILpe'><del id='94ILpe'><strike id='94ILpe'><dd id='94ILpe'></dd></strike></del></sup><fieldset id='94ILpe'><p id='94ILpe'></p></fieldset><big id='94ILpe'><big id='94ILpe'><address id='94ILpe'><dl id='94ILpe'></dl></address><dd id='94ILpe'></dd><table id='94ILpe'><abbr id='94ILpe'><strong id='94ILpe'><blockquote id='94ILpe'></blockquote></strong></abbr><td id='94ILpe'><pre id='94ILpe'></pre></td></table></big></big><q id='94ILpe'><abbr id='94ILpe'><thead id='94ILpe'></thead></abbr></q><li id='94ILpe'><q id='94ILpe'><acronym id='94ILpe'><dd id='94ILpe'><td id='94ILpe'><noframes id='94ILpe'><tr id='94ILpe'><strong id='94ILpe'></strong><small id='94ILpe'></small><button id='94ILpe'></button><li id='94ILpe'><noscript id='94ILpe'><big id='94ILpe'></big><dt id='94ILpe'></dt></noscript></li></tr><ol id='94ILpe'><option id='94ILpe'><table id='94ILpe'><blockquote id='94ILpe'><tbody id='94ILpe'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='94ILpe'></u><kbd id='94ILpe'><kbd id='94ILpe'></kbd></kbd></noframes><abbr id='94ILpe'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='94ILpe'><button id='94ILpe'><abbr id='94ILpe'></abbr></button></thead><button id='94ILpe'><u id='94ILpe'><u id='94ILpe'></u></u><tr id='94ILpe'><optgroup id='94ILpe'><dd id='94ILpe'><dfn id='94ILpe'><tt id='94ILpe'><thead id='94ILpe'><optgroup id='94ILpe'></optgroup></thead></tt><legend id='94ILpe'></legend><noframes id='94ILpe'><b id='94ILpe'><form id='94ILpe'></form></b></noframes></dfn><pre id='94ILpe'></pre></dd></optgroup><dl id='94ILpe'><big id='94ILpe'><dd id='94ILpe'><td id='94ILpe'><dir id='94ILpe'></dir></td></dd></big><optgroup id='94ILpe'></optgroup><dfn id='94ILpe'></dfn></dl></tr></button><strong id='94ILpe'></strong><ol id='94ILpe'><dfn id='94ILpe'><kbd id='94ILpe'></kbd></dfn></ol><ul id='94ILpe'></ul><noframes id='94ILpe'></noframes><blockquote id='94ILpe'></blockquote><fieldset id='94ILpe'></fieldset><sup id='94ILpe'><p id='94ILpe'><tt id='94ILpe'><sup id='94ILpe'><bdo id='94ILpe'><ol id='94ILpe'><sup id='94ILpe'><dl id='94ILpe'><em id='94ILpe'><label id='94ILpe'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='94ILpe'></address></sup></tt></p><fieldset id='94ILpe'><noframes id='94ILpe'><code id='94ILpe'><strong id='94ILpe'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='94ILpe'></sup><div id='94ILpe'><pre id='94ILpe'><select id='94ILpe'></select><td id='94ILpe'></td></pre></div><kbd id='94ILpe'><u id='94ILpe'></u></kbd><div id='94ILpe'></div><blockquote id='94ILpe'></blockquote><q id='94ILpe'></q><th id='94ILpe'></th><big id='94ILpe'></big><address id='94ILpe'><b id='94ILpe'><select id='94ILpe'></select></b></address><code id='94ILpe'></code><ul id='94ILpe'><strike id='94ILpe'></strike></ul><noscript id='94ILpe'></noscript><pre id='94ILpe'></pre><div id='94ILpe'><p id='94ILpe'></p></div><tfoot id='94ILpe'></tfoot><thead id='94ILpe'><bdo id='94ILpe'></bdo></thead><kbd id='94ILpe'></kbd><p id='94ILpe'><fieldset id='94ILpe'><style id='94ILpe'></style></fieldset></p><acronym id='94ILpe'><big id='94ILpe'><code id='94ILpe'></code></big></acronym><noframes id='94ILpe'><fieldset id='94ILpe'></fieldset></noframes><ol id='94ILpe'></ol><font id='94ILpe'></font><td id='94ILpe'><ol id='94ILpe'></ol></td><center id='94ILpe'></center><option id='94ILpe'></option><legend id='94ILpe'></legend><big id='94ILpe'></big><sub id='94ILpe'><ol id='94ILpe'><li id='94ILpe'><label id='94ILpe'></label></li></ol></sub><i id='94ILpe'><ol id='94ILpe'></ol></i><del id='94ILpe'></del><tr id='94ILpe'><tr id='94ILpe'><bdo id='94ILpe'><form id='94ILpe'><em id='94ILpe'></em><ins id='94ILpe'><center id='94ILpe'><center id='94ILpe'></center></center></ins><pre id='94ILpe'><em id='94ILpe'></em><abbr id='94ILpe'><legend id='94ILpe'><div id='94ILpe'><center id='94ILpe'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='94ILpe'></b><noframes id='94ILpe'><span id='94ILpe'></span></noframes><font id='94ILpe'><ol id='94ILpe'></ol></font><td id='94ILpe'><abbr id='94ILpe'><option id='94ILpe'><big id='94ILpe'></big></option></abbr><dfn id='94ILpe'></dfn></td><form id='94ILpe'><legend id='94ILpe'></legend></form><td id='94ILpe'><strike id='94ILpe'><blockquote id='94ILpe'></blockquote></strike></td><sup id='94ILpe'><fieldset id='94ILpe'><li id='94ILpe'></li></fieldset></sup><option id='94ILpe'></option><thead id='94ILpe'></thead><del id='94ILpe'></del><b id='94ILpe'><tfoot id='94ILpe'></tfoot><i id='94ILpe'></i></b><sup id='94ILpe'></sup><thead id='94ILpe'></thead><kbd id='94ILpe'></kbd><acronym id='94ILpe'><strike id='94ILpe'></strike></acronym><table id='94ILpe'><select id='94ILpe'></select></table><strong id='94ILpe'></strong><center id='94ILpe'></center><p id='94ILpe'><b id='94ILpe'><bdo id='94ILpe'><span id='94ILpe'></span></bdo></b></p><tr id='94ILpe'><form id='94ILpe'><strong id='94ILpe'><dir id='94ILpe'></dir></strong><th id='94ILpe'></th></form><strong id='94ILpe'><select id='94ILpe'></select></strong></tr><form id='94ILpe'><pre id='94ILpe'></pre></form><code id='94ILpe'></code><optgroup id='94ILpe'></optgroup><strong id='94ILpe'><td id='94ILpe'><table id='94ILpe'><legend id='94ILpe'><legend id='94ILpe'><big id='94ILpe'><fieldset id='94ILpe'><q id='94ILpe'><tfoot id='94ILpe'><big id='94ILpe'><tt id='94ILpe'><thead id='94ILpe'></thead></tt></big><p id='94ILpe'></p><button id='94ILpe'><table id='94ILpe'><ins id='94ILpe'></ins><tt id='94ILpe'><li id='94ILpe'><thead id='94ILpe'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='94ILpe'><td id='94ILpe'></td><tfoot id='94ILpe'></tfoot></tr><strong id='94ILpe'><span id='94ILpe'><dfn id='94ILpe'></dfn><bdo id='94ILpe'><thead id='94ILpe'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='94ILpe'></button><ol id='94ILpe'><font id='94ILpe'><blockquote id='94ILpe'><center id='94ILpe'></center></blockquote></font></ol><strong id='94ILpe'></strong><dl id='94ILpe'><legend id='94ILpe'></legend><sub id='94ILpe'><small id='94ILpe'></small></sub></dl><style id='94ILpe'></style><pre id='94ILpe'><code id='94ILpe'></code></pre><big id='94ILpe'></big><font id='94ILpe'></font><bdo id='94ILpe'></bdo><dfn id='94ILpe'><dd id='94ILpe'><button id='94ILpe'><strike id='94ILpe'><div id='94ILpe'><div id='94ILpe'><legend id='94ILpe'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='94ILpe'><q id='94ILpe'></q></optgroup></dd><ol id='94ILpe'><q id='94ILpe'><dfn id='94ILpe'><button id='94ILpe'><tbody id='94ILpe'><tbody id='94ILpe'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='94ILpe'></dl><fieldset id='94ILpe'></fieldset><u id='94ILpe'></u><div id='94ILpe'><ins id='94ILpe'></ins></div><strong id='94ILpe'></strong><center id='94ILpe'></center><strong id='94ILpe'></strong><small id='94ILpe'></small><td id='94ILpe'><q id='94ILpe'><q id='94ILpe'><b id='94ILpe'><optgroup id='94ILpe'></optgroup></b></q><ol id='94ILpe'><bdo id='94ILpe'></bdo></ol><dd id='94ILpe'><th id='94ILpe'></th></dd><blockquote id='94ILpe'></blockquote><ul id='94ILpe'><style id='94ILpe'></style></ul></q></td><noscript id='94ILpe'></noscript><ol id='94ILpe'></ol><p id='94ILpe'></p><strong id='94ILpe'><big id='94ILpe'></big><strike id='94ILpe'><q id='94ILpe'><sup id='94ILpe'></sup></q></strike></strong><p id='94ILpe'><thead id='94ILpe'><acronym id='94ILpe'><tfoot id='94ILpe'><kbd id='94ILpe'></kbd><form id='94ILpe'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='94ILpe'></fieldset><b id='94ILpe'><dt id='94ILpe'></dt></b><sup id='94ILpe'></sup><label id='94ILpe'></label><noframes id='94ILpe'><ins id='94ILpe'></ins></noframes><td id='94ILpe'></td><dfn id='94ILpe'></dfn><font id='94ILpe'><style id='94ILpe'></style></font><tr id='94ILpe'><td id='94ILpe'></td></tr><dfn id='94ILpe'><ul id='94ILpe'></ul></dfn><tr id='94ILpe'></tr><abbr id='94ILpe'></abbr><strong id='94ILpe'></strong><dt id='94ILpe'></dt><span id='94ILpe'><label id='94ILpe'><td id='94ILpe'></td></label><address id='94ILpe'></address></span><label id='94ILpe'><bdo id='94ILpe'><dt id='94ILpe'><dl id='94ILpe'></dl></dt></bdo></label><abbr id='94ILpe'><optgroup id='94ILpe'></optgroup></abbr><code id='94ILpe'></code><address id='94ILpe'><thead id='94ILpe'></thead></address><td id='94ILpe'><style id='94ILpe'><tbody id='94ILpe'></tbody><strong id='94ILpe'></strong></style></td><ul id='94ILpe'><ul id='94ILpe'></ul></ul><del id='94ILpe'></del><th id='94ILpe'><option id='94ILpe'><legend id='94ILpe'></legend></option></th><b id='94ILpe'></b><i id='94ILpe'><noscript id='94ILpe'></noscript></i><q id='94ILpe'></q><select id='94ILpe'></select><option id='94ILpe'></option><optgroup id='94ILpe'><big id='94ILpe'></big></optgroup><noframes id='94ILpe'><acronym id='94ILpe'><em id='94ILpe'></em><td id='94ILpe'><div id='94ILpe'></div></td></acronym><address id='94ILpe'><big id='94ILpe'><big id='94ILpe'></big><legend id='94ILpe'></legend></big></address></noframes><ul id='94ILpe'></ul><abbr id='94ILpe'><p id='94ILpe'><small id='94ILpe'><bdo id='94ILpe'><code id='94ILpe'><i id='94ILpe'><legend id='94ILpe'></legend></i><sub id='94ILpe'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='94ILpe'></noscript><tr id='94ILpe'></tr><select id='94ILpe'><button id='94ILpe'><dfn id='94ILpe'><p id='94ILpe'></p><q id='94ILpe'></q></dfn></button><noframes id='94ILpe'></noframes><b id='94ILpe'></b></select><font id='94ILpe'></font><option id='94ILpe'></option><fieldset id='94ILpe'></fieldset><noframes id='94ILpe'><i id='94ILpe'><div id='94ILpe'><ins id='94ILpe'></ins></div></i></noframes><tr id='94ILpe'></tr><label id='94ILpe'><small id='94ILpe'></small><b id='94ILpe'></b></label><noscript id='94ILpe'><tr id='94ILpe'></tr><div id='94ILpe'></div><noscript id='94ILpe'></noscript><tr id='94ILpe'></tr></noscript><center id='94ILpe'></center><dl id='94ILpe'></dl><blockquote id='94ILpe'></blockquote><pre id='94ILpe'><dl id='94ILpe'><noframes id='94ILpe'><i id='94ILpe'></i></noframes><dt id='94ILpe'></dt></dl><label id='94ILpe'><dfn id='94ILpe'></dfn></label></pre><dir id='94ILpe'></dir><strike id='94ILpe'></strike><thead id='94ILpe'></thead><span id='94ILpe'></span><i id='94ILpe'></i><font id='94ILpe'></font><style id='94ILpe'></style><font id='94ILpe'></font><td id='94ILpe'><select id='94ILpe'><b id='94ILpe'><address id='94ILpe'><noscript id='94ILpe'><acronym id='94ILpe'></acronym></noscript></address><style id='94ILpe'><tbody id='94ILpe'></tbody></style></b></select><ul id='94ILpe'><thead id='94ILpe'></thead></ul></td><strike id='94ILpe'><dt id='94ILpe'></dt></strike><dfn id='94ILpe'></dfn><dir id='94ILpe'><b id='94ILpe'></b><font id='94ILpe'></font></dir><ul id='94ILpe'></ul><q id='94ILpe'></q><acronym id='94ILpe'></acronym><center id='94ILpe'><strong id='94ILpe'></strong></center><ins id='94ILpe'><label id='94ILpe'></label><span id='94ILpe'></span></ins><li id='94ILpe'><blockquote id='94ILpe'></blockquote></li><th id='94ILpe'><table id='94ILpe'></table></th><tfoot id='94ILpe'></tfoot><ins id='94ILpe'></ins><table id='94ILpe'></table><noscript id='94ILpe'><del id='94ILpe'><ol id='94ILpe'><center id='94ILpe'><ul id='94ILpe'></ul><div id='94ILpe'></div></center></ol></del></noscript><strong id='94ILpe'><legend id='94ILpe'></legend><td id='94ILpe'></td></strong><font id='94ILpe'><font id='94ILpe'></font></font><noscript id='94ILpe'><em id='94ILpe'><form id='94ILpe'><sub id='94ILpe'></sub></form><bdo id='94ILpe'></bdo></em></noscript><address id='94ILpe'></address><center id='94ILpe'><del id='94ILpe'></del><sup id='94ILpe'></sup></center><kbd id='94ILpe'></kbd><font id='94ILpe'><b id='94ILpe'></b><table id='94ILpe'></table><blockquote id='94ILpe'></blockquote></font><big id='94ILpe'><q id='94ILpe'><center id='94ILpe'><button id='94ILpe'></button></center></q></big><i id='94ILpe'><form id='94ILpe'><option id='94ILpe'></option><dir id='94ILpe'><thead id='94ILpe'></thead></dir></form><tr id='94ILpe'><strike id='94ILpe'><noframes id='94ILpe'><dl id='94ILpe'></dl></noframes></strike><dt id='94ILpe'></dt></tr></i><dfn id='94ILpe'></dfn><tbody id='94ILpe'></tbody><select id='94ILpe'><dir id='94ILpe'><noscript id='94ILpe'><th id='94ILpe'><strike id='94ILpe'></strike><small id='94ILpe'></small></th></noscript><tbody id='94ILpe'><em id='94ILpe'><optgroup id='94ILpe'></optgroup><style id='94ILpe'><tr id='94ILpe'></tr><address id='94ILpe'></address></style></em></tbody><code id='94ILpe'><noscript id='94ILpe'><ins id='94ILpe'><font id='94ILpe'></font></ins></noscript></code></dir><p id='94ILpe'></p><dl id='94ILpe'></dl></select><form id='94ILpe'><bdo id='94ILpe'></bdo><optgroup id='94ILpe'><tbody id='94ILpe'></tbody></optgroup><blockquote id='94ILpe'><button id='94ILpe'><pre id='94ILpe'><li id='94ILpe'><tfoot id='94ILpe'><kbd id='94ILpe'></kbd></tfoot><fieldset id='94ILpe'><dd id='94ILpe'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='94ILpe'></table><span id='94ILpe'><dl id='94ILpe'></dl></span></blockquote></form><em id='94ILpe'><small id='94ILpe'><blockquote id='94ILpe'></blockquote></small></em><tfoot id='94ILpe'></tfoot><del id='94ILpe'><pre id='94ILpe'></pre></del><em id='94ILpe'><acronym id='94ILpe'><th id='94ILpe'></th></acronym></em><fieldset id='94ILpe'></fieldset><code id='94ILpe'><noframes id='94ILpe'></noframes></code><form id='94ILpe'><optgroup id='94ILpe'><dir id='94ILpe'></dir></optgroup></form><strong id='94ILpe'></strong><ins id='94ILpe'><option id='94ILpe'></option></ins><dd id='94ILpe'></dd><span id='94ILpe'><tbody id='94ILpe'></tbody></span><strong id='94ILpe'><pre id='94ILpe'><form id='94ILpe'></form></pre></strong><li id='94ILpe'><abbr id='94ILpe'><dir id='94ILpe'></dir><acronym id='94ILpe'></acronym></abbr></li><ol id='94ILpe'></ol><strike id='94ILpe'></strike><label id='94ILpe'></label><legend id='94ILpe'><address id='94ILpe'><thead id='94ILpe'><tr id='94ILpe'></tr></thead></address><dt id='94ILpe'></dt></legend><thead id='94ILpe'></thead><ins id='94ILpe'><big id='94ILpe'></big></ins><kbd id='94ILpe'></kbd><center id='94ILpe'><acronym id='94ILpe'></acronym><code id='94ILpe'></code></center><ul id='94ILpe'><pre id='94ILpe'></pre></ul><style id='94ILpe'><dt id='94ILpe'><noframes id='94ILpe'></noframes></dt><sub id='94ILpe'></sub><b id='94ILpe'><thead id='94ILpe'></thead></b></style><center id='94ILpe'></center><button id='94ILpe'></button><bdo id='94ILpe'><sub id='94ILpe'><noframes id='94ILpe'><blockquote id='94ILpe'><q id='94ILpe'><noscript id='94ILpe'></noscript><dt id='94ILpe'></dt></q></blockquote><noframes id='94ILpe'><i id='94ILpe'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <div class="top"> <div class="wfixed clearfix"> <span class="fl">宁æ‡L镇æ“v¨ˆæ­£é¹æ¨¡å…·åŽ‚äؓ¡ºæ‚¨å…è´ÒŽä¾?a href="/">铔R“åŽ‚家</a>ã€?a href="/supply/">铝äšg铔R€ åŽ‚</a>ã€?a href="/news/">铔R€ æ¨¡å…·å…¬å?/a>½{‰ç›¸å…³ä¡Ð¡¡¿¡æ¯å‘ŒŽƒå’Œæœ€æ–°èµ„讯,敬请å…Ïx³¨åQ?/span> <div class="topNavSe fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/27352/stat/"></script> </div> <div class="search fr mr10"> <script type="text/JavaScript"> function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); if (t == "½f™å¤–") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; } else { document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } } </script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <div class="seaL fl"> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">½f™å†…</option> <option value="1">½f™å¤–</option> </select> </div> <input type="text" name="k" value="误‚¾“入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> </div> <div class="seaBu fr pr"> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/NEST700014/images/sea.jpg" class="search_button fr"> <span></span> </div> </Form> </div> </div> </div> <div class="menu font_w fs14 fb"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl logo"><p><img src="/uploads/logo/20160929043916.png" alt="宁æ‡L镇æ“v正鹏模具åŽ? /></p></div> <ul class="fr"> <li><a href="/" rel="nofollow">首页</a></li> <li><a href="/oit3u7/about/" rel="nofollow">走进我们</a></li> <li><a href="/oit3u7/news/" class="cur" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li><a href="/oit3u7/supply/" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li><a href="/oit3u7/about/about2.html" rel="nofollow">车间讑֤‡</a></li> <li><a href="/oit3u7/contact/" rel="nofollow">联系我们¡ö</a></li> </ul> </div> </div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=590; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20161011092659.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append("<li class='silder_panel'><a target='_blank' class='f_l'><img src="/news/+picarr[i]+" /></a></li>");//调用吨‹Žå°å›„¡‰‡ } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div class="main"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="insLeft font_w fl"> <div class="intit fs24 font_a"> <span class="fb font_w">产品中心</span><em>/</em><b class="fs18 fb">Product center</b> </div> <ul class="proSide fs16 tac"> <li><a href="/oit3u7/mjsjtz/">模具设计囄¡º¸</a></li> <li><a href="/oit3u7/lcp/">铝铸ä»?/a></li> </ul> <div class="asideCotact mt15"> <div class="intit fs24 font_a"> <span class="fb font_w">联系我们</span><em>/</em><b class="fs18 fb">contact us</b> </div> <div class="asideTel font_a fs20 clearfix"> <div class="fl h2"><img src="/template/NEST700014/images/inTel.jpg" /></div> <h3 class="fl ml10 font_a"> <span class="fs16">TELEPHONE</span> <p class="fs26 fb">13958222233</p> </h3> </div> <ul class="fs14"> <li>联系åQšæ½˜æ€?/li> <li>电话åQ?3958222233</li> <li>手机åQ?3586880913</li> <li>传真åQ?574-86561822</li> <li>邮箱åQ?a rel="nofollow" href="mailto:pzfmuju@163.com">pzfmuju@163.com</a></li> <li>¾|‘址åQ?a rel="nofollow" href="/">www.nbzpmj.com</a></li> <li>厂址åQšæµ™æ±Ÿçœå®æ‡LŒŽ‚镇‹¹·åŒºèŸÒŽàé•‡åº™æˆ´æ‘庙后è·?/li> </ul> </div> </div> <div class="insRight fr"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">新闻详情</span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/oit3u7/news/">新闻信息</a> > 详细内容</b> </div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <h1>模具刉™€ åŽ‚加工中常见几个问题,火热收藏åQ?/h1> <h3 class="tac"><span>来源åQ?a href='/news/65.html'>/news/65.html</a></span><span>发布旉™—´åQ?019-03-22</span></h3> <div class="con mt10 fs14"> <p><strong><a href="/oit3u7/news/www.nbzpmj.com" target="_blank">模具刉™€ åŽ‚</a></strong>加工中常见几个问题,火热收藏åQ?br />       <strong><a href="/oit3u7/news/www.nbzpmj.com" target="_blank">模具刉™€ åŽ‚</a></strong> ä½Ê¹Õߜäؓ刉™€ ä¸šçš„核心,佤לäؓ刉™€ ä¸šå·¥ç¨‹ŒŽˆçš„人员必须要了解模å…ïLš„基本概念及作用。模å…ïLš„定义åQŒæ¨¡å…äh˜¯ä¸€¿Uæœ‰ä¸€å®šåŞ状与ž®ºå¯¸çš„型腔工å…øP¼Œä¸Žæ¨¡å…·å†…各种¾pȝ»Ÿæˆ–辅助机构配合ä‹É用,ž®†å„¿Ué«˜æ¸©æ¶²æ€ç£À š„材料åQˆå¡‘料或金属合金½{‰ï¼‰å¡«å……è‡Ïx¨¡å…·åž‹è…”内åQ?a href="www.nbzpmj.com" target="_blank"><strong>模具刉™€ åŽ‚</strong> </a>可生产出å…ähœ‰ç‰¹å®šçš„åŞ状、尺寸、功能和质量的工业零件ã€?br /> <p> 模具的作用,在电子、汽车、电机、äÈA器、电器、äÈA表、家电和通信½{‰äñ”品中åQ?strong><a href="/oit3u7/news/www.nbzpmj.com" target="_blank">模具刉™€ åŽ‚ </a></strong>åQ?0%â€?0%的零部äšg都要依靠模具成型。用模具生äñ”零äšg所表现出来的高¾_‘Öº¦ã€é«˜å¤æ‚度、高一致性、高生äñ”率和低消耗是其他加工刉™€ æ–¹æ³•æ‰€ä¸èƒ½æ¯”拟的。模具又是“效益放大器”,用模å…ïL”Ÿäº§çš„最¾lˆäñ”品的价å€û|¼Œå¾€å¾€æ˜¯æ¨¡å…¯‚‡ªíw«ä­h值的几十倍、上癑րã€‚目前全世界的模具年产值约æœ?00亿美元,日、美½{‰å·¥ä¸šå‘辑֛½å®¶çš„模具工业产值已­‘…过會ÉÈËÑÛÖж¼ÓÐÖøÒ»½z²»ÃîºåºŠå·¥ä¸šäº§å€¹{€?</p> <p>                                                <img src="/uploads/image/20190322/20190322104129_3172.jpg" alt="宁æ‡L¾˜È ‚模具åŽ? width="351" height="296" title="宁æ‡L¾˜È ‚模具åŽ? align="" /> </p> <br />       <strong> </strong><strong><a href="/oit3u7/news/www.nbzpmj.com" target="_blank">模具刉™€ åŽ‚</a> </strong>工业是高新技朿ֲÀÁ¦Á¿¯äñ”业的一个组成部分。例如,属于高新技术领域的集成电èµ\的设计与刉™€ ï¼Œä¸èƒ½æ²¡æœ‰åšå¼•¾U¿æ¡†æž¶çš„¾_‘Ö¯†¾U§è¿›å†²æ¨¡å’Œç²¾å¯†çš„集成电èµ\塑封膜;计算器的机壳、插件和许多元å¡î™¨ä»¶çš„刉™€ ä¹Ÿå¿…须有精密塑料模具和¾_‘Ö¯†å†²åŽ‹æ¨¡å…·åQ›æ•°å­—化电子产品åQˆåŒ…括通信产品åQ‰çš„发展没有¾_‘Ö¯†æ¨¡å…·ä¹Ÿä¸è¡Œã€?br /> <br />       <strong><a href="/oit3u7/news/www.nbzpmj.com" target="_blank">模具刉™€ åŽ‚</a></strong> åQŒåˆæ˜¯é«˜æ–°æŠ€æœ¯äñ”业化的重要领域。模具制造技术水òq³çš„提高和模具工业的技术提高离不开同高新技术的嫁接。模具工业是装备工业的一个组成部分。模具作为基¼‹€å·¥è‰ºè£…备åQŒåœ¨è£…备工业中自然拥有其重要åœîC½ã€?strong><a href="/oit3u7/news/www.nbzpmj.com" target="_blank">模具刉™€ åŽ‚</a></strong> åQŒæ¨¡å…·å·¥ä¸šåœ°ä½çš„重要åQŒè¿˜åœ¨äºŽå›½æ°‘¾læµŽçš„五大支æŸ×ƒñ”业—机械、电子、汽车、石化和建筑都要求模具工业的发展与之相呼应,以满­‘³äº”大支æŸ×ƒñ”业发展的需è¦?br /> <br /> <p>       <strong><a href="/oit3u7/news/www.nbzpmj.com" target="_blank"> æ¨¡å…·åˆ‰™€ åŽ‚</a></strong>åQŒé€‰æ‹©æ¨¡å…·é’¢æ—¶ä»€ä¹ˆæ˜¯æœ€é‡è¦çš„和最å…ähå£Å_ƒ|ºÍå£Å_ž®Ã÷һ㶜‰å†›_®šæ€§æ„ä¹‰çš„å› ç´ åQŸæˆå½¢æ–¹æ³•ï¼Œå¯ä»Žä¸¤ç§åŸºæœ¬ææ–™¾cÕdž‹ä¸­é€‰æ‹©ã€?热加工工具钢åQŒå®ƒèƒ½æ‰¿å—模铸、锻造和挤压时的相对高的温度。冷加塺·¥å·¥å…·é’¢ï¼Œå®ƒç”¨äºŽä¸‹æ–™å’Œå‰ªåˆ‡ã€å†·æˆåŞ、冷挤压、冷é”Õd’Œ¾_‰æœ«åŠ åŽ‹æˆåŞ。塑æ–?一些塑料会产生腐蚀性副产品åQŒä¾‹å¦‚PVC塑料。长旉™—´¦æ的停工引èµïLš„冷凝、腐蚀性气体、酸、冷å?加热、水或储存条件等因素也会产生腐蚀ã€?在这äºÄ˜ÉϝMÊÇåe㵛情况下åQŒæŽ¨èä‹É用不锈钢材料的钢。大ž®ºå¯¸ŒŽ¸å¸¸ä½ËûÔÚÐÄÖв»”à‘Å­ÅØÏø¿ç”¨é¢„硬钢, 整体淬硬钢常ŒŽ¸ç”¨äºŽå°ž®ºå¯¸ã€‚ä‹É用次æ•?åQ?长期使用åQ?gt; 1 000 000‹Æ¡ï¼‰çš„应使用高硬度钢åQŒå…¶¼‹¬åº¦ä¸?8åQ?5 HRCã€?中等长时间ä‹É用(100 000åˆ? 000 000‹Æ¡ï¼‰çš„应使用预硬钢,其硬度äؓ30åQ?5 HRCã€?短时间ä‹É用(<100 000‹Æ¡ï¼‰çš„应使用软钢åQŒå…¶¼‹¬åº¦ä¸?60åQ?50 HB。表面粗¾p™åº¦ åQ?许多塑料刉™€ å•†å¯¹å¥½çš„表面粗¾p™åº¦æ„Ÿå…´­‘£ã€?当添加硫改善金属切削性能æ—Óž¼Œè¡¨é¢è´¨é‡ä¼šå› æ­¤ä¸‹é™ã€?¼‹«å«é‡é«˜çš„钢也变得更脆。媄响材料可切削性的首要因素是什么? </p> <p>       钢的化学成分很重要ã€?钢的合金成分­‘Šé«˜åQŒå°±­‘Šéš¾åŠ å·¥ã€?当碳含量增加æ—ãy½ÇëŠõó@ϲӞ¼Œé‡‘属切削性能ž®¡ù׃¸‹é™ã€‚钢的结构对金属切削性能也非ŒŽ”R‡è¦ã€?不同的结构包括: 锻造的、铸造的、挤压的、蝾制的和已切削加å¡Ç·¥˜q‡çš„ã€?é”ÖMšg和铸件有非常难于加工的表面。硬度是影响金属切削性能的一个重要因¾y ã€?一般规律是钢越¼‹¬ï¼Œž®Þp¶Šéš‘ÖŠ å·¥ã€?高速钢åQˆHSSåQ‰å¯ç”¨äºŽåŠ å·¥¼‹¬åº¦æœ€é«˜äؓ330-400 HB的材料;高速钢+钛化氮(TiNåQ‰æ¶‚层,可加工硬度最高äؓ45 HRC的材料; 而对于硬度äؓ65-70 HRC的材料,则必™åÖM‹É用硬质合金、陶瓗÷€é‡‘属陶瓷åËüß@µ½µ×ÊÇʲôÁ¦Á¿’Œ½f‹æ–¹æ°®åŒ–¼‹û|¼ˆCBNåQ‰ã€‚非金属参杂一般对刀具寿命有不良影响ã€?a href="www.nbzpmj.com" target="_blank"><strong>模具刉™€ åŽ‚</strong> </a>的它是纯陶瓷åQŒæœ‰å¾ˆå¼ºçš„磨蚀性。最后一个是ŒD‹ä½™åº”力åQŒå®ƒèƒ½å¼•èµ·é‡‘属切削性能问题ã€?ŒŽ¸å¸¸æŽ¨èåœ¨ç²—加工后进行应力释攑ַ¥åºã€?</p> <p>                                                     <img src="/uploads/image/20190322/20190322104142_4689.jpg" alt="宁æ‡L¾˜È ‚模具åŽ? width="346" height="295" title="宁æ‡L¾˜È ‚模具åŽ? align="" /> </p>       <strong><a href="/oit3u7/news/www.nbzpmj.com" target="_blank">宁æ‡L铝压铸厂</a></strong>åQŒåˆ‡å‰Šç‰¹æ€§ï¼Œé“”R“çš„硬度和强度­‘Šé«˜åQŒé‡‘属切削性能­‘Šä½ŽåQ?strong><a href="/oit3u7/news/www.nbzpmj.com" target="_blank">宁æ‡L铝压铸厂</a></strong>从刀片和刀具可预期的寿命越低ã€?用于金属切削生äñ”çš¡¼„铸铁其大部分类型的金属切削性能一般都很好ã€?金属切削性能与结构有养I¼Œè¾ƒç¡¬çš„珠光体铔R“å…¶åŠ å·¥éš¾åº¦ä¹Ÿè¾ƒå¤§ã€?片状矛_¢¨é“”R“å’Œå¯é”»é“¸é“æœ‰ä¼˜è‰¯çš„切削属性,而ç¸ñ –Â吃墨铸铁相当差。加工铸铁时遇到的主要磨损类型äؓåQ?<strong>宁æ‡L<a href="/oit3u7/supply/38.html" target="_blank">铝压铸厂</a></strong>åQŒç£¨èš€ã€ç²˜¾l“和扩散¼‚¨æŸã€?¼‚¨èš€ä¸»è¦ç”Þq¢³åŒ–物、沙¾_’参杂物和硬的铸造è¢Ù¡¨çš®äñ”生ã€?有积屑瘤的粘¾l“磨损在低的切削温度和切削速度条äšg下发生ã€?铔R“çš„铁¾y ä½“部分最å®ÒŽ˜“焊接到刀片上åQŒä½†¡á˜q™å¯ç”¨æé«˜åˆ‡å‰Šé€Ÿåº¦å’Œæ¸©ÊÖÉϽð¹âÒ»éW度来克服ã€?br /></p> </div> <div class="newArtiNext mt10"><div>上一æ?<a href="/oit3u7/news/66.html">水龙头阀体之铔R€ å·¥è‰?---宁æ‡L¾˜È ‚模具åŽ?/a></div> <div>下一æ?<a href="64.html">ŒŽ¦æ‚¨äº†è§£æŒ¯åŠ¨ç›˜çš„设计原理【宁波正鹏ã€?/a></div> </div> <div class="tag">相关标签åQ?a href='/key.aspx?k=%c4%fe%b2%a8%b7%ad%c9%b0%c4%a3%be%df%b3%a7'>宁æ‡L¾˜È ‚模具åŽ?/a>,<a href='/key.aspx?k=%c4%fe%b2%a8%c2%c1%d1%b9%d6%fd%b3%a7%bc%d2'>宁æ‡L铝压¡¿é“¸åŽ‚å®?/a>,<a href='/key.aspx?k=%c4%fe%b2%a8%c4%a3%be%df%b3%a7%bc%d3%b9%a4'>宁æ‡L模具厂加å·?/a>,</div> <div class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fs18">相关新闻<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED NEWS</b></span> </div> <div class="insNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/news//oit3u7/news/66.html">水龙头阀体之铔R€ å·¥è‰?---宁æ‡L¾˜È ‚模具åŽ?/a><span>2019-03-25</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/65.html">模具刉™€ åŽ‚加工中常见几个问题,火热收藏åQ?/a><span>2019-03-22</span></li> </ul> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fs18">相关产品<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED PRODUCT</b></span> </div> <div class="inproCon clearfix fs16 font_w tac"> <ul> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="foot font_w"> <div class="wfixed"> <div class="ftCon clearfix"> <div class="ftLogo fl"><img src="/template/NEST700014/images/ftLogo.png" /></div> <div class="fl con"> <div class="ftNav clearfix"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/oit3u7/about/">走进我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/oit3u7/news/">新闻资讯</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/oit3u7/supply/">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/oit3u7/contact/">联系我们</a></li> <li><a href="/oit3u7/sitemap.html">¾|‘站地图</a></li> <li><a href="/oit3u7/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/oit3u7/#">˜q”回™å‰™ƒ¨</a></li> </ul> </div> <div class="bottom"> <p>Copyright© www.nbzpmj.com(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="/javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 宁æ‡L镇æ“v正鹏模具åŽ?/p> <p>铔R€ æ¨¡å…·åŽ‚哪家好?供应订做多少钱?压铸铝生产厂家怎么æ øP¼Ÿ¢Ù诚信公司专业提供铝铸造厂家、铸铝äšg厂家、压铔R“æ¨¡å…·åŽ‚、铝铔R€ åŽ‚½{‰æœåŠ¡ï¼Œ‹Æ¢è¿Žæ¥ç”µå’¨è¯¢åQ?/p> <p> 热门城市推广: <b class="ml15"> <a href="/oit3u7/city_index.aspx?city=zhejiang" title="‹¹™æ±Ÿ" target="_blank" rel="nofollow">‹¹™æ±Ÿ</a> <a href="/oit3u7/city_index.aspx?city=ningbo" title="宁æ‡L" target="_blank" rel="nofollow">宁æ‡L</a> <a href="/oit3u7/city_index.aspx?city=shanghai" title="上æ“v" target="_blank" rel="nofollow">上æ“v</a> <a href="/oit3u7/city_index.aspx?city=jiangsu" title="江苏" target="_blank" rel="nofollow">江苏</a> <a href="/oit3u7/city_index.aspx?city=jiaxing" title="嘉兴" target="_blank" rel="nofollow">嘉兴</a> <a href="/oit3u7/city_index.aspx?city=shaoxing" title="¾lå…´" target="_blank" rel="nofollow">¾lå…´</a> <a href="/oit3u7/city_index.aspx?city=fenghua" title="奉化" target="_blank" rel="nofollow">奉化</a> <a href="/oit3u7/city_index.aspx?city=jinhua" title="金华" target="_blank" rel="nofollow">金华</a> <a href="/oit3u7/city_index.aspx?city=yiwu" title="义乌" target="_blank" rel="nofollow">义乌</a> <a href="/oit3u7/city_index.aspx?city=beilun" title="北仑" target="_blank" rel="nofollow">北仑</a></b></p> <div style="width:330px;display:inline-block;"> <b class="cnzz fl"></b> <b style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2016-05-31/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> Powered by <a rel="nofollow" href="http://www.nestcms.com" title="企业¾pȝ»Ÿ" target="_blank">½{‘å°l</a> <a rel="nofollow" href="http://beian.miit.gov.cn" target="_blank">‹¹™ICPå¤?6043214å?/a> </b> </div> </div> </div> <div class="icontact fr"> <span class="fs24 font_a">13958222233</span> <p class="tactPeo">联系¡ú人:13586880913 潘æ€?/p> <p class="tactTel">传真åQ?574-86561822</p> <p class="tactAdd">公司地址åQšæµ™æ±Ÿçœå®æ‡LŒŽ‚镇‹¹·åŒºèŸÒŽàé•‡åº™æˆ´æ‘庙后è·?/p> </div> </div> </div> </div> <script src="/template/NEST700014/js/select.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script> $(function(){ $(".proSide li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('cur'); return false; } }); $(".proLiType li").each(function(){ $(this).css({"width":$(this).find("a").text().length*17+70}); $(this).find("a").css({"width":$(this).width()-70}); }); $(".proLiCon li").hover(function(){ $(this).addClass("cur").find("em").stop().animate({"left":"0px"},400); },function(){ $(this).removeClass("cur"); $(this).find("em").stop().animate({"left":"240px"},"fast"); $(this).find("em").animate({"left":"-240px"},0); }); $(".proLiCon li").each(function(){ if(($(this).index()+1)%4==0){ $(this).addClass("mr0"); } }); }) </script> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/NEST700014/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <!-- 0 0 - 9 . n e t --></body> </html>